top of page

Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z wymogami Dekretu Ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r. przedstawiamy zasady, na jakich odbywa się przetwarzania danych osobowych w Parafii Miłosierdzia Bożego w Nidzicy oraz prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą.

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:
Parafia Miłosierdzia Bożego w Nidzicy, ul. Konopnickiej 15, 13-100 Nidzica, Tel: (89) 625 36 06, e-mail: parafia@milosierdzienidzica.pl

2. Wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Parafii Miłosierdzia Bożego w Nidzicy, dostępny jest pod adresem e-mail: ikrasniewska.oda@wp.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane:

 • W celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego lub prawa świeckiego np. prowadzenie ewidencji parafian i byłych parafian, prowadzenie ksiąg metrykalnych i innych rejestrów (dokumentacji) związanych z udzieleniem sakramentów i sakramentaliów oraz związanych ze stanem kanonicznym, prowadzenie kartotek parafialnych, wydawanie wypisów z rejestrów parafialnych a także inne, jeżeli w danej sytuacji ma to miejsce np. przynależność do grupy parafialnej.

 • W celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

 • W celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 • W jednym lub większej liczbie określonych celów, na które została wyrażona zgoda (m.in. udziału w realizowanych przez ADO projektach, programach, warsztatach, np. wykorzystanie wykorzystaniu wizerunku osoby, której dane dotyczą lub dziecka oraz danych) lub podpisana umowa.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:


- w przypadku wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – obowiązujące przepisy prawa kanonicznego i świeckiego (art. 7 ust.1 pkt. 3DO),
- w przypadku ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (art. 7 ust.1 pkt. 4 DO)
- umowa zawarta między Panią/Panem a Administratorem (art. 7 ust.1 pkt. 2 DO),
- udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – np. przy zbieraniu dodatkowych danych osobowych (numery telefonu, adresy poczty elektronicznej e-mail) (art. 7 ust.1 pkt. 1 DO).


5. Powyższe dane osobowe na podstawie art. 11 Dekretu Ogólnego mogą być przekazywane odpowiednio:


a) do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
b) każdej osobie na żądanie osobiście lub za pośrednictwem prawnie ustanowionego pełnomocnika, dokumentów zawierających dane jego dotyczące. Wyłączeniu podlegają dane, które jako nie pochodzące od wnioskodawcy, są objęte tajemnicą na mocy prawa lub nie można ich oddzielić od danych dotyczących osób trzecich i ze względu na poufność wymagają ochrony.
c) operatorom pocztowym i kurierom,
d) służbom ratowniczym i medycznym w uzasadnionych przypadkach zagrożenia życia i zdrowia,
e) organom uprawnionym do otrzymania Pana/Pani danych na podstawie przepisów prawa.


6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony w przepisach, a w przypadku danych fakultatywnych – do czasu wycofania zgody. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa kanonicznego.


7. Każda osoba, której dane dotyczą, w tym również rodzic/prawny opiekun osób nieletnich, ma prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):

 • dostępu do treści swoich danych i danych dziecka (zgodnie z art. 11 Dekretu Ogólnego);

 • sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (zgodnie z art. 12 Dekretu Ogólnego);

 • w uzasadnionym zakresie dokonania adnotacji i uzupełnienia danych (art. 13 Dekretu Ogólnego)

 • usunięcia danych (zgodnie z art. 14 Dekretu Ogólnego);

 • ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 15 Dekretu Ogólnego);

 • ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art.16 Dekretu Ogólnego)

 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; o wniesienia skargi do organu nadzorczego (Kościelnego Inspektora Ochrony Danych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Dekretu Ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r


8. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawa kanonicznego i prawa świeckiego. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez parafięjest brak możliwości realizacji zadań nałożonych na parafię..


9. Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.


10. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa oraz z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook (dane przetwarzane na podstawie zgody).


Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

bottom of page